Pravilnik o kupcima – proizvođačima usvojen je godinu i po dana od usvajanja Zakona o obnovljivim izvorima energije kojim je propisano njegovo donošenje, prenosi Capital.ba.

Odluka je usvojena na sjednici, godinu i po dana od usvajanja Zakona o obnovljivim izvorima energije kojim je propisano njegovo donošenje.

„Preostaje da se odluka objavi u Službenom glasniku Republike Srpske i da stupi na snagu“, poručili su kratko u RERS-u.

Pravilnikom je regulisano ko i kako može postati kupac – proizvođač, koja su njegova prava i obaveze, kako će se vršiti obračun i prikupljanje podataka kao i druga pitanja vezana za ovu oblast. U nacrtu ovog dokumenta se navodi da se solarna elektrana može graditi i priključiti na mrežu nakon što se pribavi sertifikat za postrojenje.

Prije izgradnje potrebno je pribaviti elektroenergetsku saglasnost od nadležnog operatera, a graditi je može firma sa licencom koju izdaje resorno ministarstvo. Elektrana se priključuje na unutrašnje instalacije objekta sa posebnim mjernim mjestima, a te poslove vrši operator distributivnog sistema na zahtjev kupca. Kupac ima pravo da proizvodi električnu energiju, da je skladišti, a eventualni višak isporuči u elektro mrežu, a primjenjivaće se šema neto mjerenja.

„Ukoliko je tokom obračunskog perioda kupac – proizvođač predao više električne energije u mrežu nego što je preuzeo, razlika se prenosi u korist kupca – proizvođača u naredni obračunski period u vidu energetskog kredita. Energetski kredit se koristi kada je količina električne energije preuzete sa mreže veća od energije koju kupac preda u mrežu“, navodi se u pravilniku. U suprotnom, odnosno ako je kupac – proizvođač potrošio više struje, nego što je proizveo, plaća razliku u cijeni.

Inače, prvenstveni cilj proizvodnje struje iz solarnih panela je potrošnja za ličnu upotrebu, a ta ideja je zaštićena ograničenjima u vidu snage elektrane.

„Elektrana se dimenzioniše na način da odgovara potrošnji krajnjeg kupca, odnosno da ukupna proizvedena energija na godišnjem nivou bude na nivou njegove potrošnje“, stoji u pravilniku.

U njemu su definisane i obaveze Operatora distributivnog sistema. Tako je on dužan da na zahtjev kupca izda elektroenergetsku saglasnost i da 15 dana od izgradnje elektrane opremi mjerno mjesto i izda deklaraciju o priključku. Operator će vršiti i mjerenje predate i preuzete električne energije te dostavljati podatke o proizvodnji i potrošnji. Na građanima i privrednicima sada ostaje da pronađu licenciranu firmu koja bi im postavila solarne panele, a takvih u BiH ima nekoliko.